Logo Solón
Logo Solón
 

Podrobný obsah k vydání 2015/1 ke stažení ve formátu PDF

Obsah

 • Obec
  • Postavení, působnost, orgány
  • Vnitřní členění, odborná způsobilost, systém odměňování
  • Obecně závazné vyhlášky a nařízení, smlouvy
  • Dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení obcí, SMO ČR
  • Metodika financování
 • Kraj
  • Postavení, působnost, orgány
  • Vnitřní členění, odborná způsobilost, systém odměňování
 • Reforma veřejné správy
  • I. fáze reformy
  • II. fáze reformy
  • Legislativa
 • Hospodaření ÚSC
  • Hospodaření
  • Rozpočet
  • Finanční kontrola
  • Dotace a příspěvky
  • Podnikání
  • Peněžní toky
 • Účetnictví
  • Funkce a zásady účetnictví
  • Účtová osnova obcí
  • Obecné postupy účtování
  • Postupy účtování podle problematik
  • Rozpočtová skladba
 • Hospodaření s majetkem
  • Základní majetek
  • Koupě, pronájem a převod majetku
  • Pozemky a nebytové prostory
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Katastr nemovitostí
 • Vnitřní záležitosti
  • Matrika, občanství
  • Volby, referendum
  • Správa hřbitovů
  • Místní a správní poplatky
 • Místní rozvoj
  • Strategický plán
  • Územní plán a stavební řízení
  • Investiční a ekonomický rozvoj, veřejné zakázky
  • Bytová politika
  • Doprava
  • Technická infrastruktura
  • Cestovní ruch
  • Regionální rozvoj
 • Veřejný pořádek a bezpečnost
  • Policie, pořádek a bezpečnost
  • Požární ochrana
  • Krizové řízení, obrana státu
  • Peněžité pokuty a náhrady
 • Veřejná politika
  • Zdravotnictví
  • Sociální politika
  • Politika zaměstnanosti
  • Školství, tělovýchova a sport
  • Kultura
  • Zemědělství
  • Životní prostředí
  • Informatika
 • Neziskové organizace
  • Příspěvkové organizace
  • Organizační složky státu
  • Rozpočtové a zálohové organizace (zrušeny)
  • Ostatní neziskové organizace
 • Evropská unie
  • Základní dokumenty
  • Referendum, volby
  • Přeshraniční spolupráce, programy

Dokumenty

 • Zprávy a věstníky
  • Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů
   • 1/1997 až 1/2005
  • Věstník Ministerstva pro místní rozvoj
   • 1/1997 až 5/2003
 • Vybrané právní předpisy
  • Ústavní zákony
   • Ústava České republiky – 1/1993 Sb.
   • Usnesení ČNR o vyhlášení LISTINY jako součásti ústavního pořádku ČR – 2/1993 Sb.
   • Ústavní zákon o referendu o přistoupení ČR k Evropské unii – 515/2002 Sb.
  • Zákony
   • 1948--1989
    • Zákon o matrikách – 268/1949 Sb.
    • Zákon o užívání a změně jména a příjmení – 55/1950 Sb.
    • Trestní zákon – 140/1961 Sb.
    • Zákon o rodině – 94/1963 Sb.
    • Občanský soudní řád – 99/1963 Sb.
    • Občanský zákoník – 40/1964 Sb.
    • Autorský zákon – 35/1965 Sb.
    • Zákoník práce – 65/1965 Sb.
    • Zákon o správním řízení – 71/1967 Sb.
    • Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce – 174/1968 Sb.
    • Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR – 2/1969 Sb.
    • Zákon o vodách – 138/1973 Sb.
    • Zákon o archivnictví – 97/1974 Sb.
    • Zákon o státní správě ve vodním hospodářství... – 130/1974 Sb.
    • Zákon o územním plánování a stavebním řádu – 50/1976 Sb.
    • Zákon o školských zařízeních – 76/1978 Sb.
    • Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů – 135/1982 Sb.
    • Zákon o požární ochraně – 133/1985 Sb.
    • Zákon, o státní památkové péči – 20/1987 Sb.
    • Zákon o sociálním zabezpečení – 100/1988 Sb.
    • Zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení – 114/1988 Sb.
   • 1990--1992
    • Zákon o sdružování občanů – 83/1990 Sb.
    • Zákon o právu shromažďovacím – 84/1990 Sb.
    • Zákon o právu petičním – 85/1990 Sb.
    • Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor – 116/1990 Sb.
    • Zákon o působnosti národních výborů... – 124/1990 Sb.
    • Zákon o přestupcích – 200/1990 Sb.
    • Zákon o loteriích a jiných podobných hrách – 202/1990 Sb.
    • Zákon o obcích – 367/1990 Sb.
    • Zákon o hlavním městě Praze – 418/1990 Sb.
    • Zákon o okresních úřadech – 425/1990 Sb.
    • Zákon o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu... – 500/1990 Sb.
    • Zákon o cenách – 526/1990 Sb.
    • Zákon o státní správě a samosprávě ve školství – 564/1990 Sb.
    • Zákon o místních poplatcích – 565/1990 Sb.
    • Zákon o rozpočtových pravidlech – 576/1990 Sb.
    • Zákon o přechodu... majetku ČR do vlastnictví obcí – 172/1991 Sb.
    • Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě... – 229/1991 Sb.
    • Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech – 284/1991 Sb.
    • Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami – 309/1991 Sb.
    • Zákon o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování – 389/1991 Sb.
    • Zákon o životním minimu – 463/1991 Sb.
    • Zákon o sociální potřebnosti – 482/1991 Sb.
    • Zákon o státní kontrole – 552/1991 Sb.
    • Zákon o obecní policii – 553/1991 Sb.
    • Zákon o účetnictví – 563/1991 Sb.
    • Zákon o Pozemkovém fondu ČR – 569/1991 Sb.
    • Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – 582/1991 Sb.
    • Zákon o životním prostředí – 17/1992 Sb.
    • Zákon, kterým se upravují některé otázky související s...509/1991 Sb. – 102/1992 Sb.
    • Zákon o ochraně přírody a krajiny – 114/1992 Sb.
    • Zákon o pobytu cizinců na území ČSFR – 123/1992 Sb.
    • Zákon o platu... v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech – 143/1992 Sb.
    • Zákon o střetu zájmů – 238/1992 Sb.
    • Zákon o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí – 244/1992 Sb.
    • Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech – 256/1992 Sb.
    • Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem – 265/1992 Sb.
    • Zákon o místním referendu – 298/1992 Sb.
    • Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu – 334/1992 Sb.
    • Zákon o správě daní a poplatků – 337/1992 Sb.
    • Zákon o dani z nemovitostí – 338/1992 Sb.
    • Zákon o katastru nemovitostí ČR – 344/1992 Sb.
    • Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech – 359/1992 Sb.
    • Zákon o správních poplatcích – 368/1992 Sb.
    • Zákon o daních z příjmů – 586/1992 Sb.
   • 1993--1998
    • Zákon o státních symbolech České republiky – 3/1993 Sb.
    • Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství ČR – 40/1993 Sb.
    • Zákon o ověřování... a o vydávání potvrzení...OkÚ a OÚ – 41/1993 Sb.
    • Zákon o Ústavním soudu – 182/1993 Sb.
    • Zákon o vlastnictví bytů – 72/1994 Sb.
    • Zákon o silniční dopravě – 111/1994 Sb.
    • Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích – 152/1994 Sb.
    • Zákon o zadávání veřejných zakázek – 199/1994 Sb.
    • Zákon o zeměměřictví – 200/1994 Sb.
    • Zákon o státní sociální podpoře – 117/1995 Sb.
    • Zákon o volbách do Parlamentu ČR – 247/1995 Sb.
    • Zákon o obecně prospěšných společnostech – 248/1995 Sb.
    • Zákon o lesích – 289/1995 Sb.
    • Zákon o pozemních komunikacích – 13/1997 Sb.
    • Zákon o odpadech – 125/1997 Sb.
    • Zákon o oceňování majetku... – 151/1997 Sb.
    • Zákon o nadacích a nadačních fondech – 227/1997 Sb.
    • Zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků – 347/1997 Sb.
    • Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci... – 82/1998 Sb.
    • Zákon o právu na informace o životním prostředí – 123/1998 Sb.
    • Zákon o ochraně utajovaných skutečností – 148/1998 Sb.
   • 1999
    • Zákon o podmínkách převodu zem. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby... – 95/1999 Sb.
    • Zákon o svobodném přístupu k informacím – 106/1999 Sb.
    • Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 – 158/1999 Sb.
    • Zákon o státním občanství některých bývalých čs. státních občanů – 193/1999 Sb.
    • Branný zákon – 218/1999 Sb.
    • Zákon o azylu – 325/1999 Sb.
    • Zákon o pobytu cizinců na území ČR – 326/1999 Sb.
    • Zákon o občanských průkazech – 328/1999 Sb.
    • Zákon o cestovních dokladech – 329/1999 Sb.
    • Zákon o Veřejném ochránci práv – 349/1999 Sb.
    • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí – 359/1999 Sb.
   • 2000
    • Zákon o veřejných dražbách – 26/2000 Sb.
    • Zákon o poštovních službách – 29/2000 Sb.
    • Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2000 – 58/2000 Sb.
    • Zákon o ochraně osobních údajů – 101/2000 Sb.
    • Autorský zákon – 121/2000 Sb.
    • Zákon o obcích – 128/2000 Sb.
    • Zákon o krajích – 129/2000 Sb.
    • Zákon o volbách do zastupitelstev krajů... – 130/2000 Sb.
    • Zákon o hlavním městě Praze – 131/2000 Sb.
    • Zákon o evidenci obyvatel – 133/2000 Sb.
    • Zákon o okresních úřadech – 147/2000 Sb.
    • Zákon o přechodu... majetku ČR do majetku krajů – 157/2000 Sb.
    • Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení... – 211/2000 Sb.
    • Zákon o rozpočtových pravidlech – 218/2000 Sb.
    • Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích – 219/2000 Sb.
    • Zákon o elektronickém podpisu – 227/2000 Sb.
    • Zákon o integrovaném záchranném systému... – 239/2000 Sb.
    • Krizový zákon – 240/2000 Sb.
    • Zákon o rozpočtovém určení daní – 243/2000 Sb.
    • Zákon o podpoře regionálního rozvoje – 248/2000 Sb.
    • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – 250/2000 Sb.
    • Zákon o matrikách, jménu a příjmení – 301/2000 Sb.
    • Zákon o informačních systémech veřejné správy... – 365/2000 Sb.
    • Zákon o hospodaření energií – 406/2000 Sb.
    • Energetický zákon – 458/2000 Sb.
   • 2001
    • Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – 100/2001 Sb.
    • Zákon o veřejných sbírkách – 117/2001 Sb.
    • Zákon o odpadech – 185/2001 Sb.
    • Vodní zákon – 254/2001 Sb.
    • Zákon o pohřebnictví – 256/2001 Sb.
    • Knihovní zákon – 257/2001 Sb.
    • Zákon o právech příslušníků národnostních menšin... – 273/2001 Sb.
    • Zákon o vodovodech a kanalizacích – 274/2001 Sb.
    • Zákon o státních hranicích – 312/2001 Sb.
    • Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě – 320/2001 Sb.
    • Zákon o užívání státních symbolů České republiky – 352/2001 Sb.
    • Zákon o myslivosti – 449/2001 Sb.
    • Zákon o volbách do zastupitelstev obcí... – 491/2001 Sb.
   • 2002
    • Zákon o církvích a náboženských společnostech – 3/2002 Sb.
    • Zákon o státní pomoci při obnově území – 12/2002 Sb.
    • Zákon o integrované prevenci – 76/2002 Sb.
    • Zákon o ochraně ovzduší – 86/2002 Sb.
    • Zákon o platebním styku – 124/2002 Sb.
    • Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů – 131/2002 Sb.
    • Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech – 139/2002 Sb.
    • Soudní řád správní – 150/2002 Sb.
    • Zákon o dobrovolnické službě – 198/2002 Sb.
    • Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – 201/2002 Sb.
    • Zákon o ochraně státních hranic – 216/2002 Sb.
    • Služební zákon – 218/2002 Sb.
    • Zákon o finančním arbitrovi – 229/2002 Sb.
    • Zákon, kterým se mění podmínky pro použití půjčky... dle 190/1997 Sb. a 148/1997 Sb. – 261/2002 Sb.
    • Zákon o přechodu... věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce... – 290/2002 Sb.
    • Zákon o úřednících územních samosprávných celků – 312/2002 Sb.
    • Zákon o stanovení obcí s pověřeným OÚ a obcí s rozšířenou působností – 314/2002 Sb.
    • Zákon o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí... – 390/2002 Sb.
   • 2003
    • Zákon o volbách do Evropského parlamentu – 62/2003 Sb.
    • Zákon o provádění referenda – 114/2003 Sb.
    • Zákon o zoologických zahradách – 162/2003 Sb.
    • Zákon o převodu některého nepotřebného vojenského majetku... z vlastnictví ČR na ÚSC – 174/2003 Sb.
    • Zákon o dočasné ochraně cizinců – 221/2003 Sb.
    • Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení – 279/2003 Sb.
   • 2004
    • Zákon o místním referendu – 22/2004 Sb.
    • Zákon o pojistné smlouvě – 37/2004 Sb.
    • Zákon o veřejných zakázkách – 40/2004 Sb.
    • Zákon o válečných hrobech a pietních místech – 122/2004 Sb.
    • Zákon o dani z přidané hodnoty – 235/2004 Sb.
    • Zákon o omezení plateb v hotovosti – 254/2004 Sb.
    • Zákon o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSo – 420/2004 Sb.
    • Zákon o zaměstnanosti – 435/2004 Sb.
    • Zákon o některých službách informační společnosti – 480/2004 Sb.
    • Zákon o archivnictví a spisové službě – 499/2004 Sb.
    • Správní řád – 500/2004 Sb.
    • Školský zákon – 561/2004 Sb.
    • Branný zákon – 585/2004 Sb.
    • Zákon o správních poplatcích – 634/2004 Sb.
   • 2005
    • Zákon o elektronických komunikacích – 127/2005 Sb.
    • Zákon o zrušení Fondu národního majetku – 178/2005 Sb.
    • Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů – 180/2005 Sb.
    • Zákon o inspekci práce – 251/2005 Sb.
    • Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů – 378/2005 Sb.
    • Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti – 412/2005 Sb.
   • 2006
    • Zákon o ověřování – 21/2006 Sb.
    • Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu – 107/2006 Sb.
    • Zákon o registrovaném partnerství – 115/2006 Sb.
    • Zákon o kronikách obcí – 132/2006 Sb.
    • Zákon o veřejných zakázkách – 137/2006 Sb.
    • Koncesní zákon – 139/2006 Sb.
    • Zákon o opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory – 319/2006 Sb.
  • Nařízení vlády
   • 2000
    • Nařízení vlády o použití prostředků SFRB formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů – 481/2000 Sb.
    • Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze SR na podporu regenerace panelových sídlišť – 494/2000 Sb.
    • Nařízení vlády... k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství... – 505/2000 Sb.
   • 2001
    • Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí ČR a evidence obyvatel – 111/2001 Sb.
    • Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně – 172/2001 Sb.
    • Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce – 195/2001 Sb.
    • Nařízení vlády o použití prostředků SFRB ke krytí části úroků z úvěrů... na opravy... panelových domů – 299/2001 Sb.
    • Nařízení vlády, kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu – 304/2001 Sb.
    • Nařízení vlády o použití prostředků SFRB na opravy a modernizace bytů – 396/2001 Sb.
    • Nařízení vlády o použití prostředků SFRB k úhradě nákladů spojených s jeho správou – 466/2001 Sb.
   • 2002
    • Nařízení vlády o poskytování dotací ze SR na podporu hospodárného nakládání s energií... – 63/2002 Sb.
    • Nařízení vlády... o poskytování dotací ze SR na aktivity příslušníků národnostních menšin – 98/2002 Sb.
    • Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven – 288/2002 Sb.
    • Nařízení vlády o... fin. pomoci v oblasti bydlení f. o. postiženým povodněmi – 394/2002 Sb.
    • Nařízení vlády o... fin. pomoci v oblasti bydlení f. o. nebo obcím postiženým povodněmi... – 395/2002 Sb.
    • Nařízení vlády o použití prostředků SFRB formou úvěru... f. o. postiženými povodněmi v roce 2002 – 396/2002 Sb.
    • Nařízení vlády, kterým se provádí zákon o státní pomoci při obnově území – 399/2002 Sb.
    • Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady – 469/2002 Sb.
   • 2003
    • Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev – 37/2003 Sb.
    • Nařízení vlády o použití prostředků SFRB formou dotace... pro f.o. postižené povodněmi v roce 2002 – 104/2003 Sb.
    • Nařízení vlády o použití prostředků SFRB ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů... – 146/2003 Sb.
    • Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR – 197/2003 Sb.
    • Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – 330/2003 Sb.
    • Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti... členů jednotek SDH obcí... – 352/2003 Sb.
    • Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování – 368/2003 Sb.
    • Nařízení vlády o použití prostředků SFRB ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů... – 369/2003 Sb.
   • 2004
    • Nařízení vlády o... použití fin. prostředků k úhradě úvěrů zajištěných SFRB – 370/2004 Sb.
    • Nařízení vlády, kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu – 495/2004 Sb.
    • Nařízení vlády o použití prostředků SFRB na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu... – 616/2004 Sb.
   • 2005
    • Nařízení vlády k zákonu o podpoře výstavby družstevních bytů – 465/2005 Sb.
    • Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací – 522/2005 Sb.
   • 2006
    • Nařízení vlády o použití prostředků SFRB ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu... – 28/2006 Sb.
    • Nařízení vlády o použití prostředků SFRB ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu – 63/2006 Sb.
    • Nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací... – 173/2006 Sb.
  • Vyhlášky
   • 1948--1989
    • Vyhláška... o názvech obcí, označování ulic a číslování domů – 97/1961 Sb.
    • Vyhláška FMV... k zákonu o matrikách – 22/1977 Sb.
    • Vyhláška FMV, kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů – 146/1982 Sb.
    • Vyhláška FMF o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim – 122/1984 Sb.
   • 1990--1992
    • Vyhláška MŠMT o sídlech a územní působnosti školských úřadů – 178/1991 Sb.
    • Vyhláška MPSV, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení... – 182/1991 Sb.
    • Vyhláška MF o hospodaření s rozpočtovými prostředky... – 205/1991 Sb.
   • 1993--1998
    • Vyhláška MPSV o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče – 82/1993 Sb.
    • Vyhláška MPSV o stravování v zařízeních sociální péče – 83/1993 Sb.
    • Vyhláška MV o stanovení podmínek pro pověření OÚ ověřováním... – 138/1993 Sb.
    • Vyhláška MF o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu – 176/1993 Sb.
    • Vyhláška MF o hracích přístrojích – 223/1993 Sb.
    • Vyhláška MV o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích... – 173/1994 Sb.
    • Vyhláška MV, kterou se stanoví podrobnosti k provedení... zákona o volbách do Parlamentu ČR – 74/1996 Sb.
    • Vyhláška MV, kterou se provádí zákon o obecní policii – 88/1996 Sb.
    • Vyhláška MF... o způsobu vrácení kauce složené v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu ČR – 146/1996 Sb.
    • Vyhláška ČÚZK, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. a zákon č. 344/1992 Sb. – 190/1996 Sb.
    • Vyhláška MF, kterou se provádí... zákon o oceňování majetku – 279/1997 Sb.
    • Vyhláška MV, kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí...v OkÚ a v OÚ – 51/1998 Sb.
    • Vyhláška MMR, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona – 132/1998 Sb.
    • Vyhláška MMR o obecných technických požadavcích na výstavbu – 137/1998 Sb.
   • 1999
    • Vyhláška NBÚ o zajištění bezpečnosti informačních systémů... – 56/1999 Sb.
    • Vyhláška NBÚ o objektové bezpečnosti – 339/1999 Sb.
   • 2000
    • Vyhláška MV... ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu – 25/2000 Sb.
    • Vyhláška MV o provedení... zákona č. 130/2000 Sb. – 152/2000 Sb.
    • Vyhláška MV, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel... – 177/2000 Sb.
    • Vyhláška MV o provedení... zákona č. 247/1995 Sb. – 233/2000 Sb.
    • Vyhláška MF... o způsobu složení a vrácení kauce v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu ČR – 268/2000 Sb.
    • Vyhláška MV o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,... – 326/2000 Sb.
    • Vyhláška MV o zvláštní odborné způsobilosti – 345/2000 Sb.
    • Vyhláška MV o stanovení sídel a správních obvodů pověřených OÚ – 349/2000 Sb.
   • 2001
    • Vyhláška MF, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se SR – 12/2001 Sb.
    • Vyhláška MF o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění SR, rozp. SF a ÚSC – 16/2001 Sb.
    • Vyhláška MF o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu – 62/2001 Sb.
    • Vyhláška MZ, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol,... – 108/2001 Sb.
    • Vyhláška MMR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci – 135/2001 Sb.
    • Vyhláška MPO, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie – 150/2001 Sb.
    • Vyhláška MPO, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie... – 151/2001 Sb.
    • Vyhláška MPO, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody,... – 152/2001 Sb.
    • Vyhláška MPO, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu,... elektrické energie – 153/2001 Sb.
    • Vyhláška ČÚZK o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR – 162/2001 Sb.
    • Vyhláška MV, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení – 207/2001 Sb.
    • Vyhláška MPO, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné – 214/2001 Sb.
    • Vyhláška MV o požární prevenci – 246/2001 Sb.
    • Vyhláška MV o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany – 247/2001 Sb.
    • Vyhláška MPO o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla – 252/2001 Sb.
    • Vyhláška MŠMT, kterou se provádí... krizový zákon – 281/2001 Sb.
    • Vyhláška MPO, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách – 291/2001 Sb.
    • Vyhláška MV o... zabezpečení integrovaného záchranného systému – 328/2001 Sb.
    • Vyhláška ÚOOÚ o upřesnění podmínek stanovených zákonem o elektronickém podpisu – 366/2001 Sb.
    • Vyhláška MMR o...pravidlech pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění... – 372/2001 Sb.
    • Vyhláška MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů – 381/2001 Sb.
    • Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady – 383/2001 Sb.
    • Vyhláška MZe, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích – 428/2001 Sb.
    • Vyhláška MZe, kterou se stanoví seznam významných vodních toků... – 470/2001 Sb.
   • 2002
    • Vyhláška MF o přezkoumání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí – 41/2002 Sb.
    • Vyhláška MV o provedení... zákona č. 491/2001 Sb. – 59/2002 Sb.
    • Vyhláška MF, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.... – 64/2002 Sb.
    • Vyhláška MK k provedení zákona č. 257/2001 Sb.... – 88/2002 Sb.
    • Vyhláška MF o fondu kulturních a sociálních potřeb – 114/2002 Sb.
    • Vyhláška MF, kterou se stanoví náležitosti... odhadu nákladů na obnovu majetku... – 186/2002 Sb.
    • Vyhláška MK, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb.... – 232/2002 Sb.
    • Vyhláška MŽP o... zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území – 236/2002 Sb.
    • Vyhláška MF o rozpočtové skladbě – 323/2002 Sb.
    • Vyhláška MV o postupech při provádění spisové rozluky... – 362/2002 Sb.
    • Vyhláška MV k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva – 380/2002 Sb.
    • Vyhláška MV o stanovení správních obvodů obcí... – 388/2002 Sb.
    • Vyhláška MF... pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání – 504/2002 Sb.
    • Vyhláška MF... pro účetní jednotky, které jsou ÚSC, PO, SF a OSS – 505/2002 Sb.
    • Vyhláška MV o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC – 512/2002 Sb.
    • Vyhláška MF, kterou se provádí... zákon o oceňování majetku – 540/2002 Sb.
    • Vyhláška MZe o postupu při provádění pozemkových úprav... – 545/2002 Sb.
   • 2003
    • Vyhláška o náležitostech zřizovací listiny... škol a školských zařízení jako státních p.o. – 112/2003 Sb.
    • Vyhláška MV, kterou se provádí zákon o provádění referenda – 115/2003 Sb.
    • Vyhláška NBÚ o... stanovení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti – 137/2003 Sb.
    • Vyhláška MZe o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do ISVS – 139/2003 Sb.
    • Vyhláška Mze o plánování v oblasti vod – 140/2003 Sb.
    • Vyhláška MF, kterou se stanoví způsob složení a vrácení kauce... v souvislosti s konáním voleb do PČR – 396/2003 Sb.
    • Vyhláška MV k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu – 409/2003 Sb.
   • 2004
    • Vyhláška MMR, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby – 239/2004 Sb.
    • Vyhláška MMR o informačním systému o zadávání veřejných zakázek... – 240/2004 Sb.
    • Vyhláška MV, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel – 296/2004 Sb.
    • Vyhláška MZe o... evidenci stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu... zpracování v ISVS – 391/2004 Sb.
    • Vyhláška MF, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas MF s vydáním komunálních dluhopisů... – 408/2004 Sb.
    • Vyhláška MF, kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě – 416/2004 Sb.
    • Vyhláška MI o elektronických podatelnách – 496/2004 Sb.
    • Vyhláška MPSV, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti – 518/2004 Sb.
    • Vyhláška MV, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech – 642/2004 Sb.
    • Vyhláška MV, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě – 645/2004 Sb.
    • Vyhláška MV o podrobnostech výkonu spisové služby – 646/2004 Sb.
   • 2005
    • Vyhláška MŠMT o krajských normativech – 65/2005 Sb.
    • Vyhláška MF o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC – 84/2005 Sb.
    • Vyhláška MŠMT o školním stravování – 107/2005 Sb.
    • Vyhláška MŠMT o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních – 108/2005 Sb.
    • Vyhláška MZe o plánování v oblasti vod – 142/2005 Sb.
    • Vyhláška MF o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku – 231/2005 Sb.
    • Vyhláška MŽP o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu – 294/2005 Sb.
    • Vyhláška MF o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí – 296/2005 Sb.
    • Vyhláška MF, kterou se stanoví obsah roční zprávy – 323/2005 Sb.
    • Vyhláška MŽP o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady – 352/2005 Sb.
    • Vyhláška MŠMT o dokumentaci škol a školských zařízení – 364/2005 Sb.
    • Vyhláška MZ o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých – 410/2005 Sb.
    • Vyhláška MŠMT o krajských normativech – 492/2005 Sb.
    • Vyhláška MV o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku... a o výši paušální částky nákladů řízení – 520/2005 Sb.
   • 2006
    • Vyhláška MV o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu – 36/2006 Sb.
    • Vyhláška MMR, kterou se provádí koncesní zákon – 217/2006 Sb.
    • Vyhláška MF, kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy... – 238/2006 Sb.
    • Vyhláška MV, kterou se provádí zákon o registrovaném partnerství – 300/2006 Sb.
    • Vyhláška MMR, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele... – 328/2006 Sb.
    • Vyhláška MMR, kterou se stanoví požadavky na elektronické prostředky... při zadávání veřejných zakázek – 329/2006 Sb.
    • Vyhláška MMR o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách – 330/2006 Sb.
    • Vyhláška MI o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb – 378/2006 Sb.
    • Vyhláška MV, kterou se stanoví postup... zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu – 415/2006 Sb.
  • Opatření
   • Opatření MMR, jímž se uveřejňuje seznam... úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. 1. 1999 – 23/1999/1 Sb.
   • Opatření ČSÚ k zavedení klasifikace územních statistických jednotek – 33/1999/1 Sb.
  • Sdělení
   • Sdělení MZV o přijetí Evropské charty místní samosprávy – 181/1999 Sb.
   • Sdělení MMR, kterým se uveřejňuje seznam KrÚ a OÚ, které jsou stavebními úřady – 663/2004 Sb.
   • Sdělení ČÚZK, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů – 263/2005 Sb.
   • Sdělení MMR, kterým se uveřejňuje seznam KrÚ a OÚ, které jsou stavebními úřady – 8/2006 Sb.
   • Sdělení k zákonu o jednostranném zvyšování nájemného z bytu – 333/2006 Sb.
  • Směrnice
   • 1993--2006
    • Směrnice MV k postupu KrÚ při provádění dozoru a kontroly obcí – MS–1662/4–2003
 • Vyhlášky měst a obcí
  • Územní plán a stavební řízení
   • Vyhláška o vyhlášení závazné části územního plánu města Jihlavy
  • Životní prostředí
   • Vyhláška o provádění speciální ochranné deratizace
   • Vyhláška o některých omezujících opatřeních k zabezpečení ochrany před hlukem
   • Vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů...
   • Vyhláška o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území statutárního města Jihlavy
   • Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem
   • Vyhláška o čistotě na území města Jihlavy
  • Doprava, parkování
   • Nařízení o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace... užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
   • Nařízení o vymezení úseků komunikací, na kterých se nezajišťuje zimní údržba
   • Vyhláška o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací...
   • Vyhláška kterou se stanoví maximální cena za výkon přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu...
   • Vyhláška o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Jihlavy
  • Veřejný pořádek
   • Vyhláška o chovu a držení zvířat na území města Valašských Klobouk
   • Vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku
   • Vyhláška o pracovním stejnokroji zaměstnanců Městské policie Jihlava
   • Vyhláška o chovu psů a jiných domácích a hospodářských zvířat
   • Vyhláška o plakátovaní
   • Vyhláška o zákazu prodeje alkoholických nápojů... a stanovení doby nočního klidu...
   • Vyhláška o zřízení Městské policie v Jihlavě
  • Požární ochrana
   • Požární řád Statutárního města Jihlavy
   • Požární řád Města Luhačovice
  • Školství
   • Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Valašské Klobouky
   • Vyhláška o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a školní družiny ZŠ v Luhačovicích
   • Vyhláška o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ, ŠD a ŠK zřizovaných Městem Jihlava
  • Tržiště, pohřebiště
   • Řád veřejného pohřebiště
   • Tržní řád města Luhačovice
   • Tržní řád města Jihlavy
   • Řád pro pohřebiště ve městě Jihlavě
  • Byty
   • Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Jihlavy"
   • Vyhláška o úpravě základního nájemného z bytu podle polohy domu
   • Vyhláška o tvorbě a užití prostředků fondu pro rozvoj bydlení
   • Vyhláška o zřizování bytů přestavbou z dosud nevyužívaných půdních prostor v domech v majetku města...
   • Vyhláška o úpravě základního nájemného z bytu podle polohy domu
   • Domovní řád
  • Místní poplatky a daně
   • Vyhláška o místních poplatcích
   • Vyhláška o místních poplatcích
   • Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
   • Vyhláška o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
   • Vyhláška o místním poplatku ze psů
   • Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
   • Vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
   • Vyhláška o stanovení některých koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
  • Vnitřní předpisy
   • Pravidla k zadávání veřejných zakázek
   • Směrnice k provádění inventarizace
   • Zásady vyřazování přebytečného a neupotřebitelného majetku města
   • Podpisový řád
   • Pracovní řád Městského úřadu v Jihlavě
   • Statut a jednací řád škodní a likvidační komise
   • Organizační řád MěÚ v Jihlavě
   • Jednací řád Městského zastupitelstva v Jihlavě
   • Zásady pro převod nemovitostí ve vlastnictví Města Jihlavy
   • Vnitřní předpis k vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů
   • Jednací řád Městské rady v Jihlavě
   • Řád spisové služby pro MěÚ Jihlava
   • Směrnice k zajištění postupu na MěÚ při poskytování informací žadatelům dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Účtování
  • Problematika DPH
  • Opatření MF o rozpočtové skladbě
  • Opatření MF o předkládání údajů... a sestavování finančních výkazů
  • Opatření MF o úpravě účtové osnovy a postupů účtování...
  • Podvojné účetnictví v podmínkách malé obce
  • Účetnictví územních samosprávných celků
  • Účtování zájmových sdružení obcí
  • Pronájem akcionářských práv
  • Účetní závěrka obcí
  • Účtování vybraných příkladů
  • Dotazy a odpovědi z OF 1/1997 až 4/2006
 • Metodické pokyny
  • Změny právních úprav v oblasti ÚSC
  • Vzory právních předpisů obcí
  • Životní situace
  • Nový správní řád
  • Spisový a skartační plán obce
  • Problematika vedení matrik
  • Legalizace a vidimace
  • Vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb
  • Povodně 2006
  • Volby 2006
  • Informatika
  • Komunální odpad (vzor vyhlášky obce)
  • Pohřebnictví (vzorové materiály a komentáře MMR)
  • Stavební zákon a související předpisy
  • Souběžná realizace zákonů 95/1999 Sb. a 229/1991 Sb.
  • Zájmová sdružení obcí
  • Přezkoumání hospodaření obcí
  • Pronájem akcionářských práv
  • Metodická příručka pro obce v oblasti bydlení
  • Kritéria pro určení obce městem
  • Místní poplatky (k 1. 1. 1997)
 • Vybrané dokumenty
  • Broadband strategie
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR
  • Doprava v obcích
  • Program ochrany přírody a krajiny
  • Bezpečnostní strategie ČR
  • Koncepce zahraniční politiky ČR
  • Vládní program boje proti korupci v ČR
  • Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR
  • Bytová politika
  • Národní plán zaměstnanosti ČR
  • Evropská urbanistická charta
  • Evropská charta místní samosprávy
 • Vybrané dotační tituly
  • Fondy EU – strukturální fondy, iniciativy společenství, fond soudržnosti
  • Projekt internetizace knihoven
  • Programy podpory rozvoje vybraných regionů
  • Programy podpory bydlení
  • Programy realizované s podporou EU
  • Programy podpory cestovního ruchu
  • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
  • Systém podpory rozvoje průmyslových zón
  • Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod
  • Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací
  • Podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
  • Pravidla na poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích
  • Poskytování příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek
  • Program veřejné informační služby knihoven
  • Granty pro muzea, galerie a památníky na projekty v oblasti ochrany a prezentace kulturního bohatství regionů České republiky
 • Časopis Obec a finance
  • Rešerše OF z let 1996–2005
  • Archiv článků z let 2003–2005
 • Deník veřejné správy
  • Monitoring aktualit 09/2004–08/2006

Součástí publikace je aktualizovaná Příručka člena zastupitelstva obce, vydaná ve spolupráci se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o. p. s., a příručka Problematika energetických úspor na CD.

Ke konferenci ISSS zařazujeme od roku 2000 do publikace multimediální sborníky, které obsahují:

 • příspěvky v textové podobě (fulltextové vyhledávání s možností omezení na vybrané programové bloky)
 • prezentace (dokumenty PPT – PowerPoint)
 • audiozáznamy vybraných přednášek ve formátu MP3 (pouze na vyžádání)
 • program s odkazy na příspěvky, prezentace a audiozáznamy