Logo Solón
Logo Solón
 

Příklady vyhledávání

Vzory obecních vyhlášek

Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí, hlavního města Prahy a krajů, přehled zákonných zmocnění při tvorbě obecně závazných vyhlášek a vzory právních předpisů obcí. To vše bezesporu potřebujete na svém úřadě, abyste co nejjednodušším způsobem mohli vytvořit všechny potřebné obecní vyhlášky a nařízení.

V Solónovi všechny podklady a metodické pomůcky týkající se této problematiky najdete v kapitole 1.3. Obecně závazné vyhlášky a nařízení, smlouvy. Jednotlivé vzory jsou pochopitelně průběžně aktualizovány, v letošním roce došlo například k aktualizaci vzorových vyhlášek týkajících se místních poplatků, konkrétně místního poplatku ze psů, místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místního poplatku za užívání veřejného prostranství, místního poplatku z ubytovací kapacity, místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Vzory obecních vyhlášek

Datové schránky

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno ke komunikaci s orgány veřejné moci – její pomocí je možné zasílat orgánům veřejné moci a přijímat od nich úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy). Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. 1. července roku 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o informačním systému veřejné správy, který upravuje elektronické úkony a autorizované konverze dokumentů. Datové schránky musí používat povinně mj. orgány veřejné moci od 1. listopadu 2009.

V Solónovi se kromě základních informací o datových schránkách dočtete, jaký je vlastně rozdíl mezi datovou schránkou a elektronickou podatelnou, jaký je správný postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou, resp. jak má vůbec spisová služba v prostředí úřadů územně samosprávných celků vypadat.Úplné znění všech právních předpisů týkajících se datových schránek najdete v kapitolách 7.5. Spisová služba a 10.8. Informatika. Zde jsou také k dispozici veškeré dokumenty a metodické pokyny související s danou problematikou.

Datové schránky

Problematika voleb

S otázkou voleb souvisí celá řada právních předpisů, jedná se o zákony a vyhlášky týkající se voleb nejenom do Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí a krajů, ale i voleb do Evropského parlamentu. Neméně důležité jsou také směrnice související s financováním voleb. Při konání voleb je samozřejmě nutné dodržovat všechny zákonem stanovené lhůty, ať už se jedná o stanovení počtu členů okrskových volebních komisí, dodání hlasovacích lístků voličům či uzavření stálých seznamů voličů.

Solón na Vás před konáním každých voleb pamatuje a snaží se Vám objasnit všechny uvedené problémy. V kapitole 7.2. Volby, referendum je zahrnut seznam veškerých právních předpisů, které s volbami souvisí. Najdete zde také harmonogramy úkolů a lhůt pro jednotlivé typy voleb nebo stanoviska Ministerstva vnitra k nejčastějším otázkám týkajících se voleb. Dále jsou zde k dispozici vzory rozhodnutí vydávané registračními úřady – týká se to například škrtání kandidátů či odmítnutí kandidátních listin. Dočtete se i o odměňování členů okrskových volebních komisí nebo možnosti volit například v nemocnici nebo v zahraničí.

Problematika voleb